Welkom

Algemene informatie

Mededelingen

De overwegingen

Agenda

Parochiebladen

Wat en Hoe bij..... !!

Missie (M.O.V.-groep

Tarieven

Links

Preventie & AVG

DOPEN
Denkt u erover uw kind te laten dopen en op die manier te laten opnemen in onze geloofsgemeenschap, neem dan contact met ons parochiekantoor in Eys op. U kunt dan concrete afspraken maken over datum, tijd enz. In onze de parochie vindt de doop in principe op de op de 3e zondag van de maand. Tevens wordt er voor de ouders ter voorbereiding een gemeenschappelijke informatieve avond georganiseerd over de betekenis van het Sacrament van het Doopsel.
 
EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL
Jaarlijks worden de ouders van de kinderen van groep 4 en groep 8 uitgenodigd hun kinderen aan te melden voor het ontvangen van de 1e H. Communie, respectievelijk het H. Vormsel. Bij kleine aantallen kan overwogen worden de kinderen van de groepen 3 en 4 en die van de groepen 7 en 8 samen te nemen.
De voorbereiding van de kinderen geschiedt in overleg met de leerkrachten van de school en, tijdens ouderavonden, worden ook de ouders zelf betrokken bij de voorbereiding en de viering van 1e Communie en H. Vormsel. Door het ontvangen van de 1e H. Communie zetten de kinderen een stap verder op de weg naar een volledige deelname aan het leven van de christelijke geloofsgemeenschap. Door het ontvangen van het H. Vormsel bevestigen de kinderen zelf hun doopsel en daarin het toetreden tot die geloofsgemeenschap en de betekenis daarvan voor hun leven.
 
SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (DE BIECHT)
Voor pastorale zaken kunt u terecht bij Kapelaan Siju Vins, Pastorie Wezelderweg 14, 6287 AM Eys, tel.: 043-4511243 of - mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek of een biechtgesprek - kunt u zich tijdens kantooruren ook wenden tot de receptie van klooster Wittem om een afspraak met een pastor te maken. Het adres is Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem; telefonisch bereikbaar op 043-450 1741.
De openingstijden zijn van maandag t/m zaterdag 09:00 - 17:00 uur. Op zondag van 08:30 - 17:00 uur.
 
HUWELIJK
Degenen die erover denken om hun huwelijk ook kerkelijk te laten inzegenen, kunnen het beste, voor nadere informatie en aanmelding, tijdig contact opnemen met het parochiekantoor. Met kandidaten voor een kerkelijk huwelijk wordt bij voldoende deelname in het voorjaar, tijdens een drietal avonden stilgestaan bij de betekenis van de kerkelijke huwelijksinzegening en de praktische invulling ervan. Bij het maken van een eigen boekje voor de huwelijksviering worden voorbeelden en hulp geboden.
 
RELATIES ONDER DRUK EN ECHTSCHEIDINGEN
Zij kunnen veel leed veroorzaken aan de partners en hun kinderen. Maatschappelijk zijn er allerlei mogelijkheden van begeleiding ontstaan. Maar ook de kerk kan b.v. helpen, eventueel al bij het ontstaan van vervreemding tussen partners maar ook bij het verwerken van datgene wat een-relatie-onder-druk of een scheiding met zich meebrengt. In de kerkgemeenschap gebeurt dat vanuit een geloofsperspectief. Elementen als onder ogen zien van de eigen positie, aanvaarding, vergeving, vergeven worden en verzoening komen daarin aan de orde. Het ontstaan van nieuwe relaties kan onderwerp van gesprek zijn en ook eventueel de mogelijkheden van het kerkelijk recht.
 
ZORG VOOR ZIEKEN EN H. COMMUNIE AAN HUIS
In het samenwerkingsverband 'Morgenster' is het levend houden van de zorg voor zieken een van de taken van het zogenoemde 'Zorgoverleg'. Zorg voor zieken en gehandicapten kan bestaan in hen te bezoeken. Dat laat de zieke aan het woord komen, verleent een luisterend oor en is behulpzaam bij het verwerken van het ziekzijn. In onze drie samenwerkende parochies zijn er parochianen die in deze vorm van ziekenbezoek zijn opgeleid. Het ziekenbezoek geldt zowel onze dorpen als ook, indien mogelijk, het bezoeken van zieken in zorgcentra.
Tot deze zorg en voor hen die daar behoefte aan hebben behoort ook het aan huis brengen van de H. Communie een maal per maand. Dat gebeurt door een als buitengewoon bedienaar van de heilige Communie en daartoe door het kerkbestuur aangewezen parochiaan. Aanmelden kan bij dhr. Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, b.g.g. het parochiekantoor in Eys, tel. 043-4511243.
 
ZIEKENZALVING
Voor ernstig zieken bestaat al vroegtijdig de mogelijkheid tot het ontvangen van de 'ziekenzalving', een sacrament dat toegediend wordt door de pastoor of zijn plaatsvervanger. Het is bedoeld als bemoediging en ondersteuning van de ernstig zieke mens en zijn/haar familie. Neem daarom bij ernstige ziekte tijdig contact op met de kapelaan of pasto(o)r.
 
OVERLIJDEN  en  AVONDWAKE
Als er bij een overlijden in uw familie gekozen wordt voor een kerkelijke uitvaart, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de pastoor of het parochiesecretariaat, zodat tijdig de nodige zaken geregeld kunnen worden. Hierna nemen de pastoor en bij een overeengekomen avondwake, leden van lectoren/liturgiegroep contact op met de nabestaanden om door te spreken hoe de dienst zal worden vormgegeven. Op verzoek van de nabestaanden kan er een avondwake worden verzorgd op de avond vóór de dag van de uitvaart. Insteek is om die avondwake tot iets persoonlijks te maken en bedoeld om troost te geven aan de naasten van de overledene. Het is in onze parochies de gewoonte dat bij het overlijden van een parochiaan de klok geluid wordt.
 
opluistering
Er is een zangkoor en organist beschikbaar.
De kerk geeft aan levende muziek uiteraard de voorkeur boven ingeblikt geluid. Een eucharistie is immers een activiteit van gelovigen. In sommige omstandigheden, als daarvoor een goede reden is, wordt wel eens een nummer van een cd gedraaid.
 
kosten
De kosten van een uitvaartdienst zijn alleen geheel vrij bij minimaal 5 jaar deelname aan kerkbijdrage van 88 euro per jaar. In alle andere gevallen bijbetaling tot het geldende tarief. Laat echter geld nimmer een reden zijn om af te zien van een kerkelijke uitvaart! Als er moeilijkheden zijn op dit gebied, praat erover!  We vinden een oplossing.
 
Collectebeleid bij uitvaart
Bij uitvaart is de collecte voor de parochie. Bij een uitvaart worden er in het eerste jaar na de uitvaart, uit de collecte 5 misintenties gelezen, door de familie vrij te bepalen.
 
begraafplaatsen
Er zijn in Nijswiller twee begraafplaatsen: het kerkhof rondom de kerk en de begraafplaats net buiten de bebouwde kom aan de Hofstraat. Daar is ook een strooiveld.
Het kerkhof en de begraafplaats is een apart verhaal en slechts ten dele iets dat het kerkbestuur aanbelangt.
Voor kwesties omtrent graven op deze  begraafplaatsen wende men zich tot de heer J. Sijben, Höfkensweg 3, 6286BB Nijswiller, telefoon 043-4511389. Zie onder het tabblad tarieven voor de actuele prijzen van de grafrechten.
 
VERHUIZEN
Als u in Nijswiller bent komen wonen kunnen we u als parochiaan inschrijven.
Graag zouden wij aan de parochianen die binnen Nijswiller verhuizen of naar een ander dorp verhuizen willen vragen om een adreswijziging door te geven aan het secretariaat, de heer Robert Kanters, Ireneweg 40, 6286BP Nijswiller, tel. 06-44444613 of per E-mail: robert.kanters@ziggo.nl
Op deze manier willen wij het adressenbestand van onze parochianen op peil houden.
 
PRIESTERHULP
Voor priesterhulp kunt u terecht bij:
 
Kapelaan Siju Vins
Pastorie Wezelderweg 14, 6287 AM Eys.
tel.: 043-4511243 of 0618242777
Emailadres: vsb.vins@gmail.com
 
Emeritus-Pastor Drs. A. Reijnen C.S.s.R.
Klooster Wittem, Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem
tel.: 06 3017 6755.
Emailadres: t.reijnen@redemptoristen.nl
 
Pastor Drs. A. Franssen
Tel: 043-8515602
Emailadres: agmfranssen@ziggo.nl