Welkom

Algemene informatie

Mededelingen

De overwegingen

Agenda

Parochiebladen

Wat en Hoe bij..... !!

Opleiding en Vorming

Tarieven

Links

Preventie & AVG

Missie (M.O.V.-groep

WERELDMISSIEMAAND 2022 IN EYS, WAHL-  EN NIJSWILLER.       
 
Op zondag 23 oktober 2022 is het Wereldmissiedag. Zoals gebruikelijk wordt er door de Stichting Missie Comité Eys, Nijswiller en Wahlwiller een collecte gehouden.
In oktober wordt huis aan huis een envelop bezorgd, waarin u een bijdrage kunt doen. De enveloppen worden in de week van 24 oktober opgehaald door de leden van de Missiegroep Nijswiller (M.O.V.)
Wanneer u onverhoopt niet thuis wordt aangetroffen, kunt u de envelop deponeren in de kerk of in de brievenbus van mevr. Lydia Jongkamp, Ireneweg 10, Nijswiller.
 
____________________________________________________________
 
EEN GEWELDIG FEEST EN DANKWOORD
 
In zijn brief denkt emeritus-pastoor Reijnen met een overheersende gevoel van een diepe dankbaarheid terug aan de 11e september j.l. 
En wel aan de drukbezochte en prachtige viering in de kerk met vier priesters aan het altaar en na de H. Mis de voorzetting van het feest op het terrein van fruitbedrijf Grooten.
 
Lees hier de brief van emeritus-pastoor Reijnen en zijn dankwoord op het einde van de feestelijke viering in de kerk. Onder de brief en het dankwoord zijn een aantal foto's van viering en feest geplaatst. 
_____________________________________________________
 
 
MISVERSTANDEN OVER BRIEF EUCHARISTIE RECHTGEZET
 
Afgelopen dagen is er in diverse media aandacht besteed aan de brief over de eucharistievieringen, die het bisdom Roermond vorige week naar alle parochies in Limburg heeft gestuurd. De brief blijkt niet door iedereen goed gelezen of begrepen te zijn. Zo wordt in sommige publicaties de indruk gewekt dat er op grote schaal zondagsmissen geschrapt worden of dat het niet meer nodig zou zijn om op zondag naar de kerk te gaan. Dat is natuurlijk niet het geval en dat staat ook niet in de brief.
 
________________________________________________________
 
CURSUS LITHURGISCHE VORMING
 
Als onderdeel van Academie Rolduc worden in  Gulpen vanaf 18 september 2021 bijeenkomsten liturgische vorming aangeboden. Het gaat om zes zaterdagmiddagen, die één keer maand plaatsvinden. Afgelopen seizoen was de cursus een groot succes, waaraan tientallen belangstellenden hebben deelgenomen.
 
Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op de vraag wat liturgie is en wat we in de kerk eigenlijk vieren? En waarom we vieren zoals we dat doen? De reeks begint met een inleiding over de spiritualiteit van liturgie, gevolgd door uitleg over de eucharistie, het kerkelijk jaar en de indeling van het kerkelijk jaar.
 
Voor nadere bijzonderheden zie of downlaod de flyer
____________________________________________________
 
WANDELEN IN DE REGEN
 
Na weken, maanden van een meer droogte of zeldzame regen, daalt over de bergen rond Zermatt (Zwitserland) in de derde week van augustus een milde duurzame regen. Het was/is nodig. Het normaal groene zomerse landschap is dor en droog. De kruiden tussen het gras op de hellingen zijn verpieterd. Bomen lijken minder geleden te hebben van de droogte en zijn er nog redelijk groen uit. Het is (nog) vakantie. Nu, 19 augustus, regent het en zakt de temperatuur na weken met warme dagen. Toch trekken nogal wat mensen te voet de bergen in. Ze zijn gehuld in regenkleding, regenjack, capuchon regenbroek, tegen de nattigheid beschermde rugzak. Men loopt alleen of achter elkaar. Het lopen op bergpaden vraagt aandacht. Stenen liggen niet gelijk; afstand tussen de treden is verschillend. Als ze in gezelschap zijn, lijkt er bij de tocht naar boven of beneden weinig behoefte aan gesprek. Omsloten door hun regenkleding lijken wandelaars op weg met hun eigen gedachten: hun eigen aandacht voor het pad, hun aandacht voor wat in hen zelf omgaat. Het wandelen in de regen lijkt bij te kunnen dragen aan stilte, voorwaarde voor het 'zichzelf nabij zijn', om 'het leven' nu en straks te kunnen leven.
 
A. Reijnen emeritus-pastoor
____________________________________________________
 
 
MIVA-COLLECTE
In de tweede week van augustus werd achter in onze kerk een collectebus geplaatst waarin u uw waardering voor onze missionaire werkers kon laten blijken. De opbrengst van deze collectebus bedroeg totaal € 67,50. Namens onze missionaire werkers hartelijk dank. Uw bijdrage kunt u alsnog storten op IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, Den Bosch.
 
_________________________________________________________
 
HULP BIJ AANVRAGEN ENERGIETOESLAG € 800,--
 
De inwoners van onze gemeente kunnen thans de energietoeslag aanvragen. Dit kan via de gemeente, of rechtstreeks op de site van de Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland.
De toeslag bedraagt € 800,-- per huishouden, ongeacht het aantal personen.
Mensen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en ouder dan 21 jaar komen voor de toeslag in aanmerking, er is geen vermogenstoets.
Denkt u dat u voor de toeslag in aanmerking komt en heeft u nog niets ontvangen dan kan de Paus Franciscusgroep u helpen bij de aanvraag. Voor meer informatie en voor hulp neem contact op met de Paus Franciscusgroep telefoon nr. 06 44377571
 
_________________________________________________________
 
DOOR-DE-WEEKSE MIS
 
In de vergadering van de parochieraad van dinsdag 7 juni j.l. is de wens geuit om de mogelijkheid en wenselijkheid te bezien om weer een door-de-weekse mis te houden.
Nu wordt - na inmiddels al heel wat jaren - opnieuw de mogelijkheid geboden om weer samen op donderdag om 19.00 uur de mis te vieren. Kapelaan Siju zal in deze mis voorgaan.
Noteer daarom deze dag in uw agenda.
____________________________________________________________________
 
WIJZIGING BESTELLEN VAN MISINTENTIES PER 1 MEI 2022.
 
 
Per 1 mei 2022 kunt u misintenties opgeven bij het secretariaat van "Cluster Morgenster".
Het secretariaat is gevestigd in de pastorie van de H. Agatha Parochie, Wezelderweg 14, 6287AM  Eys.
Telefoon 043 - 451 12 43.
Het secretariaat is op maandag geopend van: 09:00 - 12:00 uur en op donderdag van 14:00 - 16:00 uur.
___________________________________________________________
 
VIDEO-LINKS VAN WIJDING, DANKMIS EN EERSTE H. MIS IN NIJSWILLER VAN KAPELAAN SIJU.
 
Op deze link kan de Eerste H. Mis van kapelaan Siju in Nijswiller op zaterdag 21 mei 2022 worden bekeken.
 
Op deze link kan de priesterwijding op 24 april  2022 van kapelaan Siju nog worden bekeken.
 
Op deze link kan de dankmis (op 25-04-2022)  van kapelaan Siju nog worden bekeken.
_______________________________________________________
 
H. COMMUNIE AAN HUIS
 
Voor hen die daar behoefte aan hebben behoort het eens per maand aan huis brengen van de H. Communie. Dat gebeurt door een door de diocesane bisschop aangewezen "buitengewone bedienaar van de heilige Communie" en daartoe door ons kerkbestuur aangewezen parochiaan. Voor onze parochie is dit de heer Michel Pricken.
 
Wenst u ook gebruik te maken van de mogelijkheid om de H. Communie eens per maand thuis te ontvangen, kunt u zich melden bij dhr. Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, of b.g.g. het parochiekantoor in Eys, tel. 043-4511243.
lees of download het parochieblaadje
voor de maand september 2022
 
 
lees of download hier de recente uitgave van
de "Nieuwsbrief Parochie Cluster Gulpen".
Om de band met de parochianen te verstevigen
heeft de pastoor voor alle parochianen van het cluster Gulpen
ook een digitale nieuwsbrief geďntroduceerd
met daarin steeds het laatste nieuws uit
de verschillende parochies.
Wie daarin geďnteresseerd is,
hoeft slechts een mailtje te sturen naar