Welkom

Algemene informatie

Mededelingen

De overwegingen

Agenda

Parochiebladen

Wat en Hoe bij..... !!

Opleiding en Vorming

Tarieven

Links

Preventie & AVG

Missie (M.O.V.-groep

ONZE COMMUNIKANTJES
 
Op zaterdag 25 september zullen de kinderen van basisschool Witheim om 10.00 uur in de parochiekerk van Mechelen hun Eerste H. Communie doen. Uit Nijswiller zijn dit Siènna Erkens, Schulsbergerweg 2, en Brage Verstraelen, Hofkensweg 17.
 
Voorts deed Siènna Hendriks, Rijksweg 72 haar Eerste H.Communie  op zondag  12  september in  Gulpen en zal Fienna  Kaubo,  Fransiscanessenweg  11, op 18 september in Vijlen haar Eerste H. Communie doen.
 
Alle communikantjes en familie van harte gefeliciteerd.
_______________________________________________________
 
UITNODIGING AAN DE PAROCHIANEN VAN NIJSWILLER 08-09-2021
 
Zoals we langzamerhand wel weten staan ons veranderingen te wachten op het gebied van de organisatie van parochies. In de gemeente Gulpen Wittem zal (verder) gewerkt worden eerst aan een drietal kleinere federaties: Nijswiller, Wahlwiller en Eys (Morgenster), Epen, Mechelen en Slenaken, Gulpen en Wijlre. Op de duur wordt het één grote federatie.
Pastoor-deken P. Bronneberg wordt vanaf 1 januari 2022 pastoor van alle onderdelen en later van de grote federatie. Hij krijgt hulp van twee priesters uit India en van gepensioneerde pastores. Voor onze kleine federatie Morgenster is de onlangs in India tot diaken gewijde Vins Siju (spreek uit: Sidjoe) Beysingh door het bisdom benoemd.
 
_______________________________________________________
 
MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2021
 
'We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.'
 
 
Op 24 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.
 
 
In de loop van de Missiemaand oktober zullen leden van de Missiegroep Nijswiller de enveloppen en het voorlichtingsmateriaal huis aan huis verspreiden. De enveloppen zullen echter vanwege de coronamaatregelen niet bij u worden opgehaald, maar kunt u deze deponeren in de kerk in het offerblok, deponeren/afgeven bij mevr. Lydia Jongkamp, Ireneweg 10, of uw donatie overmaken op IBAN NL33 RABO 0361538928  t.n.v. Missiecomité Eys-Nijswiller-Wahlwiller.
_______________________________________________________
 
MISSIE VERKEERSMIDDELEN ACTIE / MIVA-COLLECTE
 
In de tweede week van augustus werd achter in onze kerk een collectebus geplaatst waarin u uw waardering voor onze missionaire werkers kon laten blijken. De opbrengst  van deze collectebus en één envelop uit het offerblok bedroeg totaal  € 63,90.
Uw bijdrage kunt u alsnog storten op IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v.  MIVA, Den Bosch.
_______________________________________________________
 
NATIONALE ZIEKENDAG
 
Nationale Ziekendag, de tweede zondag van september, is een initiatief van de Zonnebloem.   Het doel is om Nederlanders bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving. 
En om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun 'gezonde' omgeving te bevorderen.  Deze boodschap is dus voor iedereen bedoeld; niet specifiek voor de mensen die al actief zijn bij de Zonnebloem.  Dat proberen we te bereiken door op Nationale Ziekendag alle Nederlanders aan te spreken.  Daarbij vragen we ze of ze mensen kennen in hun eigen omgeving die ziek of gehandicapt zijn en of ze eens contact willen leggen. Het contact tussen gezonde en zieke mensen is daarbij niet bedoeld als eenrichtings- verkeer: de levenservaring van zieke mensen kan inspirerend zijn voor gezonde mensen.
_______________________________________________________
 
REPARATIE HEILIG HART BEELD.
 
Begin juni bemerkte een lid van het kerkbestuur dat het Heilig Hart beeld, dat op de splitsing van de Hofstraat en de Kolmonderstraat staat, door vandalisme was beschadigd. Onderzoek met de hulp van BOA’s kon geen directe schuldigen aanwijzen. Daar dit beeld van alle dorpelingen is en niet tot het eigendom van de kerk behoort, werd gestart met een oproep aan alle dorpelingen en verenigingen om geld te doneren voor het herstel. Buiten verwachting werd aan de oproep door velen gehoor gegeven en in het bijzonder door de Heemkunde vereniging, het kernoverleg Nijswiller en de voormalige voetbalclub s.v.Nijswiller. Het kerkbestuur wil allen heel hartelijk bedanken voor hun gulle giften en zijn bijzonder blij, dat het benodigde bedrag van ruim 1800 euro bijeen is gebracht. Aannemer Léon Dumoulin BV heeft inmiddels de opdracht het herstel ter hand te nemen en wij hopen dat snel na de bouwvakvakantie kan worden begonnen.
_______________________________________________________
 
LITHURGISCHE VORMING
 
Waarom vieren we zoals we vieren? Wat betekenen de afzonderlijke handelingen? Hoe staan we er zelf in?
Daarom organiseert de Sint-Gregoriusvereniging  in het Bisdom Roermond & Academie Rolduc een aantal bijeenkomsten bedoeld voor allen  die zich  er in  willen  verdiepen:  acolieten, kosters, zangers, lectoren, kerkbestuurders, mensen die de  kerk verzorgen en anderen die er met hart en ziel bij betrokken zijn of anderszins geïnteresseerd zijn...
 
Met het kerkbestuur zou overlegd kunnen worden over het dragen van de kosten.  
 
Klik op deze link voor nadere informatie.
_______________________________________________________
 
WIJ FELICITEREN
 
Wij feliciteren Jo Sijben en Corrie Sijben-Mohnen, Hofkensweg 3,  6286 BB  Nijswiller, met het feit dat zij elkaar 50 jaar geleden op 5 augustus het ja-woord gaven.
Wij wensen ons gouden bruidspaar nog heel veel gelukkige jaren samen.
 
Het kerkbestuur.
_______________________________________________________
 
ST. DIONYSIUSKERK IN BEELD GEBRACHT
 
Vrijdagmiddag 20 juli mocht onze St.Dionysiuskerk zich verheugen op het bezoek van fotografe mevrouw Diana Nieuwold die op haar verzoek onze kerk in beeld wilde brengen. In 2014 begon deze fotografe foto's te nemen van kerken om even stil te worden, te bezinnen of om te bidden. Inmiddels heeft zij meer dan 1000 mooie kerken in binnen- en buitenland gefotografeerd. Het resultaat van deze uit de hand gelopen hobby heeft zij vastgelegd op haar website https://kerkfotografie.nl/ .
 
Het voortreffelijk resultaat van haar bezoek aan onze kerk is te zien op de link  https://kerkfotografie.nl/sint-dionysius-nijswiller/ .
_______________________________________________________
 
DIRIGENTE KERKELIJK ZANGKOOR ST. CECILIA OVERLEDEN
 
Op 2 augustus is in de leeftijd van 82 jaren overleden:
 
Rina Erven - de Groot
echtgenote van
Cor Erven
 
Het afscheid vond plaats op zaterdag 7 augustus in het boshuis van natuurbegraafplaats Eygelshof te Eygelshoven, gevolgd door de begrafenis aldaar.
Rina Erven was dirigent van ons koor sinds juni 2009.
Rina rust zacht.
 
_______________________________________________________
 
WATERSNOOD (ook) IN ONZE PAROCHIES.                         18-7-2021
 
Dierbare getroffen dorpsbewoners van Eys, Nijswiller en Wahlwiller,
 
Als kerkbesturen van de parochies van onze dorpen, samenwerkend in cluster Morgenster, willen we aan al onze dorpsbewoners die getroffen zijn door de watersnood van de afgelopen week ons medeleven uitdukken. Er is veel (materiële) schade, oorzaak van verdriet; soms is er sprake van verwarring, hopeloosheid en onzekerheid. En de grote vraag of de schade vergoed wordt? Tot hoever zullen de verzekeringsmaatschappijen gaan  en hoever reikt de tegemoetkoming van de regering en het daartoe in het leven geroepen rampenfonds? En dan is er nog het gevoel van vergeefsheid van soms jarenlange inspanning om woningen/bedrijven tot comfortabele (t)huizen te maken. Voor veel dorpsbewoners dus schade, zowel materieel als ook 'geestelijk'.
 
_______________________________________________________
 
BEPERKTE VERRUIMING CORONAMAATREGELEN
 
1) Aangezien het conform de huidige corona-maatregelen niet meer noodzakelijk is vervalt de vooraanmelding.
 
2) De overige maatregelen voor de kerkdienst zoals: desinfectie aan de ingang, gezondheidscheck, inschrijven in het register voor aanwezigheid en plaatsnemen op de aangewezen plaatsen blijven onverminderd van kracht.
 
Dit betekent dat parochianen niet meer hoeven te reserveren, maar dat de regel geldt wie het eerst komt eerst maalt en dat de deur dichtgaat als het maximum aantal parochianen in de kerk aanwezig is.
 
Gezien de geregistreerde aantallen van de afgelopen erediensten zal het geen probleem zijn, om deze procedure te volgen.
_______________________________________________________
 
PAROCHIESECRETARIAAT TIJDELIJK ALLEEN TELEFONISCH OF PER MAIL BEREIKBAAR
 
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het parochiesecretariaat in Eys voorlopig gesloten voor bezoekers.
Wij zijn wel telefonisch bereikbaar (043-4511243) of per mail (h.agatha.eys@hetnet.nl)
 
_______________________________________________________
 
H. COMMUNIE AAN HUIS
 
Voor hen die daar behoefte aan hebben behoort het eens per maand aan huis brengen van de H. Communie. Dat gebeurt door een door de diocesane bisschop aangewezen "buitengewone bedienaar van de heilige Communie" en daartoe door ons kerkbestuur aangewezen parochiaan. Voor onze parochie is dit de heer Michel Pricken.
 
Wenst u ook gebruik te maken van de mogelijkheid om de H. Communie eens per maand thuis te ontvangen, kunt u zich melden bij dhr. Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, of b.g.g. het parochiekantoor in Eys, tel. 043-4511243.
lees hier het parochieblaadje
voor de maand